Logo Stoczek Łukowski

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 12 grudnia 2016 roku dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

    Informacja 

Stoczek Łukowski dnia 2016.12.12.

 

G-G.6220.8.2016 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

            Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z  art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 08 grudnia 2016 roku, wpłynął wniosek wraz z raportem oddziaływania na środowisko od Firmy Usługowo - Handlowej Bogdan Osiak 21-450 Stoczek Łukowski ul.Kościelna 37 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatowo – biurowego na stację demontażu i miejsce przetwarzania pojazdów wraz z punktem skupu złomu w Stoczku Łukowskim przy ul.Kościelnej na działkach o nr 621/1 i 163/1

            Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71),

przedsięwzięcie to zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązkowo wymagane jest  sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            Mając powyższe na uwadze, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie to jest postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski.

            Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonywania opinii i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 12 grudnia 2016r. do dnia dnia 03 stycznia 2017 roku w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski Pl.T.Kościuszki 1, pok. nr 209, w godz. 7.30 do 15.30.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informuję ponadto, że dane o wniosku w przedmiotowej sprawie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie karta nr 54/2016 na stronie BIP Urzędu w zakładce „Archiwum”.

            Obwieszczenie niniejsze podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, w miejscu planowanego oraz na stronach internetowych Urzędu pod adresami: www.stoczek-lukowski.pl  w zakładce „przetargi i ogłoszenia” oraz BIP w zakładce „lokalizacja inwestycji w dniu 12 grudnia 2016 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Ireneusz Bogdan Szczepanik

 

Burmistrz miasta zaprasza

<p>Ireneusz Bogdan Szczepanik</p>

Ireneusz Bogdan Szczepanik

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.