Logo Stoczek Łukowski

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Zapytanie cenowe - renowacja Pomnika Tadeusza Kościuszki  

     

Stoczek Łukowski 27.02.2015
 
IRL. 042.4.2.2015
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm/
 
 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego projekt pn.„Renowacji pomnika Tadeusza Kościuszki w Stoczku Łukowskim”. 
 
Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 
Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót i zawierać wszystkie jego elementy. 
 
Planowany termin realizacji wykonania zadania: 18 dni od dnia podpisania umowy.
 
Przed sporządzeniem oferty zalecane jest zapoznać się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi.
 
Ofertę zawierająca wypełniony formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz kosztorys ofertowy należy złożyć najpóźniej do dnia 3 marca 2015 roku do godziny 1000 na adres Urząd Miasta Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski (pok. 212) z dopiskiem:
 
„Renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki w Stoczku Łukowskim. Nie otwierać przed 3 marca 2015 roku godz. 1015.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 marca 2015 roku o godzinie 1015 w Sali Nr 7 Urzędu Miasta. Kryterium decydującym o wyborze oferty będzie zaoferowana cena.
 
Okres gwarancji: 36 m-cy od daty odbioru końcowego zamówienia.
 
Uwagi końcowe: 
 
Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty.
 
Wszelkich informacji na temat zapytania cenowego udziela: Danuta Pulik tel. 25/79-70-173
 
 
 
Załączniki:
 
 1. Załącznik nr 1 -formularz oferty
   
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
   
 3. Przedmiar robót.
   
 4. Projekt umowy
   
 
Załącznik 1
 
 
 
(pieczęć firmy)
 
 Miejscowość, data 
 
 
 
FORMULARZ OFERTY
 
 
 
Dane wykonawcy
 
Nazwa:
 
Siedziba:
 
Numer telefonu:
 
Numer faksu:
 
 
 
Nawiązując do zaproszenia na „Renowacji pomnika Tadeusza Kościuszki w Stoczku Łukowskim” oferuję wykonanie zadania, za cenę:
 
 
Cena netto: zł
 
VAT: (............%) zł
 
Cena brutto: zł
 
Słownie:
 
 
Termin realizacji: 
 
 
 
Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy.
 
Zakończenie: 18 dni od dnia podpisania umowy. 
 
 
 
W załączeniu oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
 
...........................................................................
 
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
 
do reprezentowania wykonawcy)
 
 
 
 
 
Załącznik 2
 
 
 
(pieczęć firmy)  miejscowość, data 
 
 
 
 
Oświadczenie
 
W trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zm/ 
 
 
 
NAZWA OFERENTA: .....................................................................
 
ADRES OFERENTA: .....................................................................
 
 
 
 
 
oświadczam, że firma, którą reprezentuję:
 
 
 
 1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   
 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   
 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
   
 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( /Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zm/ 
   
 
 
 
..................................................................................
 
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
 
 
 
 
Załącznik nr 3
 
 
Przedmiar robót:
 
 
 

l.p.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m

Ilość

 

 

POMNIK

 

 

 1.  

KNR 7-28 

0101-02

Rozbiórka schodów betonowych

0,36*1,3+0,3*1,3*1,2

m3

0,936

 1.  

KNR 2-02

0205-01

analogia

Wykonanie nowych fundamentów pod płytę

1,2*1,3*0,3

m3

0,468

 1.  

KNR2-02

0921-02

analogia

Licowanie płytami kamiennymi gr. 5 cm zimpregnowanymi pomnika

2,8*2,8-0,66-0,66+2,44+2*2,29+2,44-0,38

m2

15,600

 1.  

Kalk. własna

Krzyż wykonany z piaskowca wraz z podstawą – impregnowane z montażem

(0,2*1,55+0,2*0,3*2)*0,66*0,66*0,35

m3

0,238

 1.  

Kalk. własna

Płyta narzutowa wykonana z piaskowca impregnowanego z montażem

0,19x1,3

m3

0,247

 1.  

Kalk. własna

Renowacja tablicy pamiątkowej

Kpl.

1,000

 

 

OGRODZENIE

 

 

 1.  

Kalk. własna

Montaż słupków betonowych

Kpl.

12,000

 1.  

Kalk. własna

Montaż łańcucha ozdobnego do słupów

m

21,700

 

Załącznik Nr 4 – Projekt Umowy

 
 
UMOWA IRL. …...............2014
 
 
 
Zawarta w dniu.................roku w Stoczku Łukowski pomiędzy Miastem Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski NIP 825-20-47-034 reprezentowanym przez:
 
 1. Pana Ireneusza Bogdana Szczepanika - Burmistrza Miasta
   
 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Stoczek Łukowski – Pani Grażyny Jasińskiej
 
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”
 
 
 
a ..................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................... …............
 
reprezentowanym przez:
 
1. .................................................
 
2....................................................
 
zwanym w dalszej części umowy” Wykonawcą „
 
 
 
zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) w dniu ……..……. 2014 r. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach zapytania cenowego z dnia ………………., Strony oświadczają co następuje:
 
 
 
§ 1.
 
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn: „Renowacji pomnika Tadeusza Kościuszki w Stoczku Łukowskim” na działce nr ew. 263/2 w Stoczku Łukowskim. 
   
 2. Zakres robót do wykonania:
   
 
 • wykonanie renowacji pomnika
   
 • wykonanie ogrodzeni
   
 
3. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
 
§ 2.
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 18 dni od podpisania umowy.
 
 
 
§ 3.
 
 
 
 1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:........................................... zł netto plus (…) %podatek VAT................... zł. Łącznie brutto.............................................zł (słownie: ……………………..)
   
 2. Zamawiający zapłaci należność Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
   
 3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót.
   
 4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
   
 5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
   
 
§ 4 
 
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT Wystawionej dla: Miasto Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski NIP 825-20-47-034.
   
 2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót. 
   
 3. Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych. 
   
 4. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy. 
   
 
 
 
§ 5
 
 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
   
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   
 
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
 
b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
 
3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
 
§ 6.
 
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót.
 
 
 
§ 7.
 
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
 
 
 
§ 8
 
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 
 
§ 9.
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 
 
§ 10.
 
 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie Zamawiający otrzymuje 2 egz. , a Wykonawca 1 egz.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca:                                           Zamawiający:
 
 

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.