Logo Stoczek Łukowski

News

News zdjęcie id 307

XXXIII sesja Rady Miasta Stoczek Łukowski - 29 maj 2018 rok

14.05.2018

                                                                           Stoczek Łukowski 2018-05-14

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXXIII sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 29 maja 2018 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego miasta Stoczek Łukowski za 2017 rok (Policja, OSP).
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/176/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/177/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 
 9. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/178/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/179/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/180/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu siłowni zewnętrznej.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/181/2018 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie właczenia Gminy Stoczek Łukowski do okręgu rejestracji stanu cywilnego właściwego dla Miasta Stoczek Łukowski.
 13. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/182/2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/183/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2017 roku.
 16. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych miasta za 2017 rok.
 17. Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku w mieście Stoczek Łukowski.
 18. Informacja dotycząca bezrobocia w mieście.
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla miasta Stoczek Łukowski.
 20. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 21. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 22. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

 

                                      

Burmistrz miasta zaprasza

<p>Ireneusz Bogdan Szczepanik</p>

Ireneusz Bogdan Szczepanik

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w każdy wtorek w godzinach 15.30 - 16.30.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.