Od 1 września 2020 roku w skład Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim wchodzi ośmioletnia szkoła podstawowa (13 oddziałów, 229 uczniów), oddział przedszkolny (24 wychowanków) oraz przedszkole (4 grupy, 100 wychowanków). Do Zespołu Oświatowego uczęszcza 124 wychowanków i 229 ucziów. Łącznie 351 uczniów i wychowanków (utworzona została jedna klasa pierwsza – 22 uczniów). Została utworzona również klasa IVA jako klasa sportowa oraz klasa IVB ogólna.

       Od 1 września 2020 roku prowadzone są, zgodnie z odpowiednimi przepisami, zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla jednego wychowanka oraz dla dwojga uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzone będą także indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

       Nauka w szkole odbywać się będzie w systemie jednozmianowym do godz. 14.35, natomiast szkoła udostępniana jest na zajęcia pozalekcyjne do godz. 19.00. Świetlica szkolna czynna jest do godziny szesnastej. Przedszkole jest czynne w godz. 7.30 – 16.30. Podczas dni dodatkowo wolnych od pracy oraz przerw świątecznych szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  dla chętnych uczniów. Zajęcia w przedszkolu jako placówce nieferyjnej trwać będą do 15 sierpnia 2021 r. a także w okresie ferii zimowych.

      W Zespole Oświatowym zatrudnionych będzie łącznie 36 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy. W podziale na stopnie awansu zawodowego zatrudnienie nauczycieli przedstawia się następujaco:b/st. – 1stażystów – 1dyplomowanych – 24mianowanych – 8kontraktowych – 2.

     W okresie wakacji jedna nauczycielka szkoły oraz jedna nauczycielka przedszkola uzyskały stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

     Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi przedstawia się następująco:w szkole 11 etatów, w tym:1 samodzielny referent, 1 woźny, 1 konserwator, 4 sprzątaczki, 1 intendentka, 1 kucharka, 2 pomoce kuchenne;w przedszkolu 6,63 etatu, w tym:3 i 63/40 et. woźnej oddziałowej, 1 intendentka, 1 kucharka, 1 pomoc kuchenna.

 

Baza szkoły

Zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze odbywają się w szkole w 5 salach edukacji wczesnoszkolnej, 1 sali oddziału przedszkolnego oraz w salach przedmiotowych, w tym pracowni komputerowej 20 stanowiskowej. We wszystkich salach oprócz gimnastycznej i gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, znajduje się komputer lub laptop z podłączeniem do internetu. Dziewięć pracowni wyposażonych jest w tablice interaktywne, a dwie w ekrany multimedialne. Uczniowie mają do dyspozycji monitorowany plac zabaw, który jest ogólnodostępny codziennie (w dni powszednie, święta, okres wakacji szkolnych) w godz. 8.00 – 20.00. Monitorowane i ogólnodostępne jest także boisko wielofunkcyjne otwarte codziennie w okresie wiosenno – jesiennym do godz.21.00.

 

W przedszkolu zajęcia odbywają się w 4 salach zajęć oraz w 3 salach do prowadzenia zajęć z zkresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dzięki środkom uzyskanym z projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”, wyposażono pomieszczenia w zabawki i pomoce dydaktyczne i meble, został oddany do użytku nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią a podczas wakacji wybudowano nowe schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano łazienkę, wymieniono drzwi wejściowe oraz uzupełniono i wymieniono wyposażenie kuchni. Dokonano również, w ramach środków budżetowych, remontu podłogi w jednej z sal przedszkolnych. Nasadzono nowe drzewa na placu szkolnym oraz krzewy pozyskane ze skweru miejskiego. Planowany jest remont obróbki blacharskiej na dachu budynku szkoły.

       Od 1 września 2020 r. (w miesiącach – wrzesień, październik, listopad) planowana jest kontynuacja zajęć w ramach projektu pt. „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”, które zostały zawieszone na czas zdalnego nauczania. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i audiowizualny.

       W szkole będzie w dalszym ciagu funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej. Przez stołówkę szkolną wydawanych jest około 200 dwudaniowych obiadów. Ponadto w ramach „Programu dla szkół” uczniowie kl I – V otrzymują 2 razy w tygodniu mleko i przetwory mleczne oraz warzywa i owoce.

        Od początku nauczania zdalnego szkoła udostępniła sprzęt komputerowy zainteresowanym uczniom i nauczycielom. Pod koniec minionego roku szkolnego, w maju i w czerwcu, Zespół Oświatowy otrzymał w ramach programu „Zdalna szkoła” łącznie 28 laptopów przeznaczonych do korzystania przez uczniów i nauczycieli.

 

 

 

W Mieście Stoczek Łukowski istnieje również Zespół Szkół prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Łukowie.

Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim – https://zsstoczek.edupage.org/