Informacja o projekcie Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski

Informacja o projekcie Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski – do pobrania

 

PROMOCJA 

Informacja

Promocja LPR.doc

 

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zarządzenie

ZARZADZENIE – konsultacje spoleczne.doc

 

Zarządzenie Nr ORM.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Mieście Stoczek Łukowskim

Zarzadzenie Nr ORM.0050.94.2017.doc

Ogloszenie o naborze kandydatow do Rady Rewitalizacji.doc

Zalacznik nr 1 do ogloszenia.doc

Zalacznik nr 2 do ogloszenia.doc

Zalacznik nr 3 do ogloszenia.doc

 

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski na potrzeby LPR

Informacja o konsultacjach.doc

Zalacznik nr 1 – ankieta.doc

Zalacznik nr 2- formularz konsultacyjny.doc

Zalacznik nr 3 – Diagnoza Miasta Stoczek Lukowski.pdf

Zalacznik 4a – mapa obszar zdegradowany.jpg

Zalacznik 4b – mapa obszar rewitalizacji.jpg

 

Zarządzenie Nr ORM.0050.98.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski 

Zarzadzenie Nr ORM.0050.98.2017.doc

 

Zarządzenie Nr ORM.0050.99.2017 w sprawie powołania Rady Rewitalizacji w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

Zarzadzenie Nr ORM.0050.99.2017.doc

 

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski 

Informacja o konsultacjach spolecznych.doc

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Lukowski.pdf

Formularz konsultacyjny.doc

 

Zakończenie prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski na Lata 2017 – 2023 

Miasto Stoczek Łukowski zakończyło realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Stoczek Łukowski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu (I edycja) na działania wspierające gminy w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego.

W ramach projektu opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski. Jest to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2023 został uchwalony uchwałą Nr XXVI/140/2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski, stanowić będzie podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Uchwała Nr XXVI/140/2017 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2023