Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

Uchwała Rady Miasta z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

Zarządzenie Nr ORM. 0050.202.2024. Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.  

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – do pobrania

Projekt uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – do pobrania

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – do pobrania

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – do pobrania


Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

Informacja w zakresie naboru na przedsięwzięcia rewitalizacyjne – do pobrania

Zarządzenie Nr ORM.0050.177.2023 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski  do 2030 r.

Zarządzenie Nr ORM.0050.177.2023 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 października 2023 w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r. – do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORM.0050.177.2023 – do pobrania

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ORM.0050.177.2023 – do pobrania

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr ORM.0050.177.2023 – do pobrania

Zarządzenie Nr ORM.0050.176.2023 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 17 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zarządzenie Nr ORM.0050.176.2023 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych – do pobrania

Informacje w sprawie spotkania informacyjnego i spaceru badawczego

Informacje w sprawie spotkania informacyjnego i spaceru badawczego – do pobrania

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 4 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Miasta – do pobrania

Uchwała Nr LIII/348/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

Uchwała Nr 348 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r. – do pobrania

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

Raport z konsultacji społecznych – do pobrania

Stoczek Łukowski 2023-08-03

Ogłoszenie o spotkaniu rewitalizacyjnym organizowanym w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta w Stoczku Łukowskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski  

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacja jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Stąd istotny jest aktywny udział Interesariuszy rewitalizacji w procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski  zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty i instytucje, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mieszkańców Miasta Stoczek Łukowski  na  spotkanie rewitalizacyjne, które zorganizowane zostanie w dniu 11.08.2023r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta Stoczek Łukowski sala nr 7

Celem spotkania będzie przybliżenie zagadnień dotyczących procesu rewitalizacji, zaprezentowanie wyników przeprowadzonej diagnozy problemów występujących na terenie gminy oraz prezentacja projektu Uchwały Rady Miasta w Stoczku Łukowskim  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski.

W trakcie spotkania będzie istniała możliwość zbierania uwag do zaprezentowanego projektu uchwały.

Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały zostały opublikowane na BIP Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski                                                                                                     /-/ Marcin Sentkiewicz

Stoczek Łukowski 18.07.2023r.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

Konsultacje społeczne prowadzone będą od 18 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023r., w następujących formach: w następujących formach:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Stoczek Łukowski http://www.bip.stoczek-lukowski.pl/index.php?id=520#520 i na stronie http://www.stoczek-lukowski.pl/ w zakładce: REWITALIZACJA MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI – Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski  oraz dostępnego w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Stoczek Łukowski,  ul. Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski. Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć:

drogą elektroniczną na adres: [email protected] drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, osobiście w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski,  Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski,, w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-piątek: godz. 730 do godz. 1530,

2) zbieranie do protokołu uwag ustnych:

a) osobiście w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski, ul. Plac T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, w pok. nr 211 (sekretariat) w godz. od 730 do 1530 lub telefonicznie pod nr  25 7970001 w godzinach od 730 do 1530,

3) badania ankietowego on-line dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, a także zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Link do ankiety dostępny będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Stoczek Łukowski http://www.bip.stoczek-lukowski.pl/index.php?id=520#520 i na stronie http://www.stoczek-lukowski.pl/ w zakładce: REWITALIZACJA MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI – Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski.

4) spotkania rewitalizacyjnego organizowanego w formie stacjonarnej lub online. Informacja o otwartym spotkaniu rewitalizacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Stoczek Łukowski http://www.bip.stoczek-lukowski.pl/index.php?id=520#520.i na stronie http://www.stoczek-lukowski.pl/ w zakładce: REWITALIZACJA MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI – Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski, na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

z datą wpływu przed 18 lipca 2023 r. oraz po 18 sierpnia 2023 r., niepodpisane imieniem i nazwiskiem, przesłane/złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych zgłaszanych do protokołu bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otartego spotkania z interesariuszami  rewitalizacji).

1. Projekt uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

3. Diagnoza służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Stoczek Łukowski

4. Zarządzenie Nr ORM.0050.167.2023 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Stoczek Łukowski

5. Obwieszczenie Burmistrza Stoczka Łukowskiego z dnia 10 lipca 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

6. Formularz konsultacyjny zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

7. Formularz protokołu zgłaszania uwag ustnych i propozycji do projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

8. Anonimowa ankieta konsultacyjna – link

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, iż konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach: od 18 lipca 2023r. do 18 sierpnia 2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 10 lipca 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitaliacji Miasta Stoczek Łukowski – do pobrania

Zarządzenie Nr ORM.0050.167.2023 Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Stoczek Łukowski – do pobrania

Stoczek Łukowski 28.06.2023 r.

Gminny Program  Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski

Szanowni Mieszkańcy,Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym stanowiącym jeden z istotnych elementów służący wyznaczeniu obszarów kryzysowych (zdegradowanych i rewitalizacji) na terenie naszego miasta.

Wyznaczenie tychże obszarów pozwoli na wdrożenie niezbędnych działań rewitalizacyjnych prowadzonych na podstawie opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Program ten obejmie działania mające na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, poprawę jakości życia ich mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizację środowisk lokalnych.

Obszar rewitalizacji wytypowany zostanie spośród obszarów cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych, przy uwzględnieniu endogenicznego potencjału i znaczenia dla rozwoju lokalnego.

Gminny Program Rewitalizacji stanowić będzie również formalną podstawę do ubiegania się o środki europejskie na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad przygotowaniem diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów kryzysowych.

Prace nad dokumentem zaczynamy od badania sondażowego i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat warunków życia oraz miejsc wymagających rewitalizacji. Badanie ma charakter anonimowy.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji gminy pozwoli na sformułowanie założeń programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców.

Link do ankiety: https://forms.gle/FxGgjygD12znzE5AA

Badanie ankietowe prowadzone będzie w dniach od 28.06.2023 r. do 06.07.2023 r.

                             Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

                                         Marcin Sentkiewicz