Informacja o projekcie

„Budowa ulicy  Polnej Nr 102577L w Stoczku Łukowskim III etap”

 

W dniu 21 listopada 2016 roku Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski podpisał z Wojewodą Lubelskim umowa nr 816 w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Budowa ulicy Polnej Nr 102577L w Stoczku Łukowskim III etap”

 

Wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 805 456,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowanych  stanowiąc kwotę 402 728,00 zł. 

 

Zgodnie z umową termin zakończenia i rozliczania zadania do dnia 31 grudnia 2016 roku.

 

W ramach projektu planowane jest wykonanie następującego zakresu:

 

1.     Roboty przygotowawcze dotyczące robót pomiarowych 0,525km oraz wycięcie 1szt. drzewa;

 

2.     Roboty ziemne – wykonanie koryta – 591,57m3;

 

3.     Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 – 507m;

 

4.     Wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie betonowej gr. 10 cm po uprzednim wykonaniu warstwy odsączającej gr. 10 cm – 650,50 m²;

 

5.     Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm – 1141,45 m² oraz ustawienie obrzeży betonowych 20×6 – 617,00m.

 

6.     Wykonanie podbudowy betonowej gr. 16cm  na warstwie odsączającej 15cm – 1491,00 m², 

 

7.     Wykonanie nawierzchni:

 

·       bitumicznej dwuwarstwowej szer. 6,00 m w tym: warstwa wiążąca gr.4cm -2250,00 m² oraz warstwa ścieralna gr. 4cm- 2250,00 m²;

 

·       z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej szerokości 5,70m – 900 m².

 

8.     Wykonanie robót wykończeniowych: planowanie pasów zieleni, wykonanie trawników dywanowych ustawienie oznakowania pionowego 

 

 

 

W dniu 28 października 2016 roku została podpisana umowa z firmą FEDRO Spółka z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck na realizację zadania pn.  Budowa ulicy Polnej Nr 102577L w Stoczku Łukowskim – III etap”

Wykonawca zadania został wybrany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)