„Jedna szkoła – tysiące możliwości” – projekt realizowany z programu EFS ze środków UE. Temat: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Wartość projektu:  506 100,00 zł (w tym 445 620,00 wartość dofinansowania, 60 480,00 wkład własny niepieniężny); W ramach projektu odbyły się dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów, indywidualne konsultacje u psychologa i pedagoga, wyjazdy studyjne, a także zorganizowano Szkolny Ośrodek Kariery i gimnazjalne targi pracy. Projekt umożliwił także zakup pomocy dydaktycznych, w tym tablic interaktywnych.  Koordynatorem projektu był Łukasz Szczepańczyk, który był wspierany przez Panią Agnieszkę Osiak i Panią Danutę Żebrowską. Szerzej na temat projektu można poczytać na stronie:http://www.szkola.stoczek-lukowski.pl/index.php?id=47