INFORMACJAz dnia 30 maja 2023 rokuo przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnychna kadencję 2024 – 2027

 

W dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych wybranych na kadencję 2020 – 2023. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach ustalił liczbę ławników do wyboru przez Radę Miasta Stoczek Łukowski na kadencję 2024 – 2027, która wynosi:- 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Łukowie,- 1 ławnik do Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Przy wyborze ławników mają zastosowanie przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., 217 z późn. zm.).

Kandydatów na ławnika można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta Stoczek Łukowski po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;2. jest nieskazitelnego charakteru;3. ukończył 30 lat;4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;5. nie przekroczył 70 lat;6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;6. duchowni;7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;8. funkcjonariusze Służby Więziennej;9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta:1. prezesi właściwych sądów;2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

         Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U z 2022 r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu  osobistego.

         Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

         Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

        Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

         Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

        Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

        Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta Stoczek Łukowski, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

        Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Miasta informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

        Kartę zgłoszenia oraz inne druki wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Pan Zbigniew Drosio, Inspektor Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim Pl. T. Kościuszki 1, pokój nr 203, tel. 25 623 97 79.

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:1. Miasta Stoczek Łukowski, www.stoczek-lukowski.pl w zakładce „wybory ławników na kadencję 2024 – 2027”,2. Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl

         Wyboru ławników dokona Rada Miasta Stoczek Łukowski w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 roku.

 

                                                                                                         Burmistrz Miasta                                                                                                     /-/ Marcin Sentkiewicz

 

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2. Lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika

3. Oświadczenie kandydata na ławnika

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika