I N F O R M A C J A

Skierowana do użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz do współużytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

 

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski niniejszym informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. poz. 1716) – z dniem 1 stycznia 2019 roku, prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca  się w prawo własności tych gruntów. Dotyczy gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi  w tym  spółdzielni  mieszkaniowych. Przekształcenie następuje z mocy prawa w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. od dnia 1 stycznia 2019r. – w formie zaświadczenia wydanego przez Burmistrza Miasta, potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy dotychczasowa należna opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za rok 2019 – została ustawowo przesunięta na rok 2020, z terminem płatności do dnia 29 lutego 2020r.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do użytkowników wieczystych gruntów o niewpłacanie opłat rocznych w roku 2019.

 

                                                                 Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

                                                                       Marcin Sentkiewicz

 

 

Stoczek Łukowski dnia 2019.01.02.

 

Data opublikowania: 10:57, 2 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności