Obowiązki właściciela psa

 

          Mając na uwadze względy bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci, informujemy o obowiązku trzymania psów na terenie swojej nieruchomości oraz o szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.

Obowiązek trzymywania psa na terenie swojej nieruchomości wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski, zatwierdzonego uchwałą XVII/89/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 r., który w § 19 stanowi, że:

1.  Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

 

Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem ( § 19 pkt 3 Regulaminu).

Zgodnie z § 19 pkt 5 Regulaminu, zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli pies nie znajduje się na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz.

 

Obowiązek szczepienia psa przeciwko wściekliźnie wynika z przepisu art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, który stanowi, że psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia (art. 56 ust. 2).

Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, a po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e ust. 2 ustawy (art. 56 ust. 4).

W myśl art. 85 ust. 1a cytowanej ustawy, kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny.

Data opublikowania: 09:26, 28 marca 2018

Kategorie: Aktualności