Szanowni Państwo!

 

1. Świadczenie dobry start przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

2) osobom uczącym się – raz w roku.

 

2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

4.  W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Świadczenie dobry start przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1  w wysokości 300 zł.

 

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Wnioski  na świadczenie „Dobry Start” i świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną przez portal empatia.mrpips.gov.pl oraz przez Banki, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim, Pl. T. Kościuszki 1, pok. 201 (II piętro) w budynku Urzędu Miasta, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500..

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Wniosek na świadczenie „Dobry Start” należy złożyć do 30 listopada, po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Jednostką do realizacji Rządowego Programu „Dobry Start”  jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim, który udziela wszelkich informacji pod nr telefonu: 25 797 01 75  lub 25 797 01 81.

 

 

                                                                                       Kierownik

                                                                  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                   Krystyna Salamonik

Data opublikowania: 09:40, 31 lipca 2018

Kategorie: Aktualności