Mieszkańcy oraz Instytucje Publiczne ul. Jana Hempla i ul. II Armii Wojska Polskiego w Stoczku Łukowskim

 

 

Szanowni Państwo,

           Zgodnie z art. 1 oraz  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 744), obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.                                        

Ustawa weszła w życie 2 września 2016 roku.

            W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotychczasowe nazwy ulic: „ul. Jana Hempla” oraz „ul. II Armii Wojska Polskiego” powinny zostać zmienione.

            W związku z powyższym obowiązkiem ustawowym, w dniu 29 sierpnia 2017 roku Rada Miasta Stoczek Łukowski podjęła dwie uchwały mocą których, nazwy w/w  ulic zostały zmienione, w tym:

Uchwałą Nr XXVIII/148/2017 dotychczasową nazwę ulicy „ul. Jana Hempla” zmieniono na ulicę o  nazwie „ul. Armii Krajowej”,
Uchwałą Nr XXVIII/147/2017 dotychczasową nazwę ulicy „ul. II Armii Wojska Polskiego” zmieniono na ulicę o nazwie „ul. Wojska Polskiego”.

Uchwały powyższe wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 9 września 2017 r. Poz. 3563.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z  w/w ustawą:

pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych, zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazw ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty urzędowe zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność.

         

Zmiana nazw ulic nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod  dotychczasowy adres.

 

                                                                                  

                                                           Z poważaniem

 

                                             Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

                                                        Ireneusz Szczepanik

Data opublikowania: 08:52, 13 września 2017

Kategorie: Aktualności