Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 obejmująca: Miasto Łuków, Gminę Adamów, Gminę Krzywda, Gminę Łuków, Gminę Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Gminę Stoczek Łukowski, Gminę Wojcieszków.

Szanowni Państwo,

zmieniająca się sytuacja gospodarcza, społeczna i środowiskowa stawia przed samorządami i ich mieszkańcami owe wyzwania rozwojowe. Jak sprawić żeby otaczająca nas przestrzeń była nie tylko atrakcyjnym terenem do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej ale jednocześnie obszarem o wysokiej jakości życia, w którym mieszkańcy mogą zaspokajać różnorodne potrzeby społeczne i zawodowe? Jakie działania należy podjąć w obliczu kryzysu wywołanego epidemią COVID-19?

W jakim kierunku mamy rozwijać nasze samorządy aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu, dostosowanym do współczesnych wymogów i standardów? Jak współpracować z sąsiednimi gminami i realizować projekty partnerskie sprzyjające rozwojowi Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania należy zmierzyć się ze wspólnymi problemami i wyzwaniami oraz zdefiniować takie cele rozwoju, które wykorzystują wspólne szanse i potencjały samorządów. Dlatego też partnerzy (Miasto Łuków, Gmina Adamów, Gmina Krzywda, Gmina Łuków, Gmina Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków) wspólnie zdecydowali o opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030.

Ostatnie lata stały pod znakiem wielu inwestycji finansowanych zarówno ze środków europejskich, jak też środków własnych samorządów, a  zmiany w otaczającej nas przestrzeni  wpłynęły na podniesienie jakości życia mieszkańców miast i gmin.

Analiza dotychczasowych działań oraz nowe wyzwania dla naszych samorządów, wynikające ze zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej na poziomie kraju i województwa, stały się inspiracją dla władz samorządowych do podjęcia prac nad przygotowaniem wspólnej strategii rozwoju.

Ważnym aspektem decydującym o potrzebie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 są nowe uwarunkowania wynikające z celów i kierunków wsparcia jakie proponuje Komisja Europejska w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz zmieniające się podejście do finansowania i współpracy z samorządami wynikające z polityk krajowych.

Prace nad Strategią prowadzone będą przy udziale mieszkańców dlatego też licząc na Państwa zaangażowanie zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji oraz problemów obszaru ośmiu samorządów z terenu powiatu łukowskiego (Miasto Łuków, Gmina Adamów, Gmina Krzywda, Gmina Łuków, Gmina Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków), a także wyznaczenie kierunków rozwoju obszaru do roku 2030.

Link do elektronicznej wersji ankiety: https://forms.gle/ceqEgLwUmsSRh2Au6

Formularz ankiety będzie aktywny do dnia 07 września 2020 r.

Data opublikowania: 05:54, 20 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności