Urząd Miasta informuje o możliwości przesłania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.

Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700)

 

Wzór deklaracji – do pobrania

Data opublikowania: 09:45, 18 maja 2020

Kategorie: Aktualności