OFERTA PRACY – ASYSTENT RODZINY

            Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim poszukuje kandydata na stanowisko

           

                                                  ASYSTENT RODZINY

 

 

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie na 0,13 etatu

Okres zatrudnienia: 15.01.2021r. do 31.12.2021r. (z możliwością kontynuowania umowy o pracę w kolejnych latach).

 

Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki  określone w art 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, (Dz. U. z 2020r., poz. 821) posiada:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. Ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż z dziećmi lub rodziną,

3. nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

5. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniu oraz samokształceniu.

 

Wymagania pożądane:

1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

2. obsługa komputera,

3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

4. umiejętność pracy w zespole,

5. odporność na stres,

6. odpowiedzialność,

7. asertywność,

8. rzetelność, systematyczność,

9. komunikatywność i otwartość.

 

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2. opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej,

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, umiejętności psychospołecznych,

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

14. prowadzenie dokumentacji dotyczących pracy z rodziną,

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym,

19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 900  a 2000, w tym w soboty – zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

 

Wymagane dokumenty

1. list motywacyjny,

2. C.V,

3. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż,

4. kopię dokumentów potwierdzających tożsamość,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

7. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami/.”

 

Dodatkowe informacje:

Oferta ważna do 31.12.2020 r.

ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim,
ul. Pl. T. Kościuszki 1;
21-450 Stoczek Łukowski
Tel.: /25/ 79 70 181

Data opublikowania: 09:33, 7 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności