Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 6.

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 12.01.2023 r. godzina 8:00.
TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 02.02.2023 r. godzina 15:00. Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatorahttps://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ .
FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:

a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą)  w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
b) podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.

DOSTĘPNA ALOKACJA: 214 000,00 PLN.
Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych Przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi preferencjami:

posiadanie wiodącego PKD w sekcji: E36, E37, E39 –  premia na etapie rekrutacji 5 pkt;
brak skorzystania ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr:  POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 – premia na etapie rekrutacji 4 pkt;
dokonanie wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – premia na etapie rekrutacji 3 pkt;
wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej kobiety/osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – premia na etapie rekrutacji 2 pkt.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU: www.arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/. WAŻNE! W dniu 02 stycznia 2023 r. nastąpiła aktualizacja Regulaminu!! oraz została zmieniona Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. W rekomendacji zostały m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe, w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika. Zaproponowane przez Radę zmiany mają na celu lepsze dopasowanie do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. NOWE USŁUGI ROZWOJOWE:

Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 14:07, 5 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności