Informacja   

Informacja 

Projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, POWR.01.02.02-06-0062/15-00

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób w wieku do 29 roku życia z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową.

Okres realizacji projektu:

od 1 maja 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Uczestnicy Projektu

Projekt jest skierowany do 144 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu z terenu województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Do Projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, w wieku 18-24 lata i z niepełnosprawnością.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),
nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),
nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Oferta

W ramach Projektu oferujemy bezpłatnie:

Indywidualne wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników Projektu poprzez indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.
Trening umiejętności społecznych, w tym kreowanie umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy
Szkolenia umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych umiejętności i kompetencji:

Sprzedawca z obsługą klienta i kasy fiskalnej (104 godz.) – Chełm, Łuków,
Pracownik działu księgowości i kadr z obsługą komputera (180 godz.) – Lublin, Łuków,
Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych
(104 godz.) – Chełm,
Projektowanie aplikacji www (70 godz.) – Chełm, Lublin,
Operator koparko-ładowarki kl. III (202 godz.) – Łuków.

Inne usługi szkoleniowe kończące się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje – Chełm, Lublin, Łuków.
Staże zawodowe – czas trwania stażu 4 miesiące.

Planowane efekty

Uzyskanie zatrudnienie po opuszczeniu programu przez minimum 1 osobę z niepełnosprawnością, minimum 6 osób długotrwale bezrobotnych, minimum 18 osób o niskich kwalifikacjach oraz przez minimum  33 osoby, które nie należą do żadnej z ww. grup.

Wartość Projektu

Łączna wartość projektu – 1 882 448,16 zł, w tym:

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : 1 729 781,61 zł (91,89%)
dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 58 544,14 zł (3,2%)
wkład własny Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: 94 122,41 zł (5%)

 Kontakt

Biuro Projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin tel. 81 710 19 00 wew. 2, 516 283 484, e-mail: [email protected]
Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. 82 563 24 29,e-mail: [email protected]
Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72 C, 21-400 Łuków, tel. 25-797 20 75,e-mail: [email protected]

ULOTKA.doc

 

Data opublikowania: 11:23, 22 lutego 2017

Kategorie: Aktualności