Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim informuję, że MOPS Stoczek Łukowski będzie zajmował się przyjmowaniem i wypłacaniem ,,Dodatku węglowego”.

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) zakładającą wypłatę 3 tys. zł pomocy dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 438 z późn. zm.).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. Nie ma kryterium dochodowego. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o dodatek węglowy, podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim, który jest odpowiedzialny za realizację ustawy w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r., osobiście.

Dnia 16.08.2022 r. zostało podpisane Rozporządzenie przez Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Ośrodek zamówił druki i czeka na ich dostarczenie przez drukarnię. Z chwilą otrzymania będzie wydawał druki interesantom.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Prosimy interesantów aby z chwilą zgłaszania się do Ośrodka posiadali aktualny numer rachunku bankowego na który ma być przelany dodatek węglowy. Ośrodek informuje, że posiada dostęp do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków gdzie pracownik odpowiedzialny za obsługę wniosków o dodatek węglowy będzie dokonywał weryfikacji złożonych deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobytych lub wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i ich sprzedaży odbiorcom po cenie nie wyższej niż 996,60 złotych brutto za tonę.

Krystyna Salamonik
Kierownik MOPS Stoczek Łukowski

Data opublikowania: 07:58, 19 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności