Stoczek Łukowski 2022-11-21

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 29 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały Nr XLIII/277/2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały Nr XLIII/278/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały Nr XLIII/279/2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały Nr XLIII/280/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez przetargu.
9. Podjęcie uchwały Nr XLIII/281/2022 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
10. Podjęcie uchwały Nr XLIII/282/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim.
11. Podjęcie uchwały Nr XLIII/283/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
12. Podjęcie uchwały Nr XLIII/284/2022 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski.
13. Podjęcie uchwały Nr XLIII/285/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze.
14. Podjęcie uchwały Nr XLIII/286/2022 w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały Nr XLIII/287/2022 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
16. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
17. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                   /-/ Krzysztof Szczepańczyk

Data opublikowania: 09:04, 21 listopada 2022

Kategorie: Aktualności