Stoczek Łukowski 2021-03-10

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 18 marca 2021 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały Nr XXV/159/2021 w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Stoczek Łukowski  na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały Nr XXV/160/2021 w sprawie przekazania petycji.
7. Podjęcie uchwały Nr XXV/161/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny stanowiący własność Miasta Stoczek Łukowski.
8. Podjęcie uchwały Nr XXV/162/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez przetargu.  
9. Podjęcie uchwały Nr XXV/163/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez przetargu. 
10. Podjęcie uchwały Nr XXV/164/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez przetargu. 
11. Podjęcie uchwały Nr XXV/165/2021 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2021 r.
12. Podjęcie uchwały Nr XXV/166/2021 w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
13. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych miasta za 2020 rok.
14. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego miasta Stoczek Łukowski za 2020 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 – 2022” oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 rok.
16. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Mieście Stoczek Łukowski za 2020 rok”.
17.Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
18. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
19. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                  /-/ Krzysztof Szczepańczyk

 

 

Z uwagi na panujący stan epidemiczny obrady odbędą się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), na sali obrad będą mogły przebywać tylko osoby, których obecność jest niezbędna dla zachowania procedur związanych z przeprowadzeniem sesji, tj. Radni oraz osoby referujące informacje na Sesji.

Data opublikowania: 08:19, 10 marca 2021

Kategorie: Aktualności