Stoczek Łukowski 2021-05-19

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały Nr XXVII/175/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim.
6. Podjęcie uchwały Nr XXVII/176/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej bez przetargu.
7. Podjęcie uchwały Nr XXVII/177/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim.
8. Podjęcie uchwały Nr XXVII/178/2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały Nr XXVII/179/2021 w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2020 rok.
10. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
11. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
12. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miasta
                                                                          /-/ Krzysztof Szczepańczyk

 

Z uwagi na panujący stan epidemiczny obrady odbędą się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), na sali obrad będą mogły przebywać tylko osoby, których obecność jest niezbędna dla zachowania procedur związanych z przeprowadzeniem sesji, tj. Radni oraz osoby referujące informacje na Sesji.

Data opublikowania: 07:22, 19 maja 2021

Kategorie: Aktualności