Stoczek Łukowski 2021-06-18

 

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 5 lipca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Stoczek Łukowski za 2020 rok.
Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Miasta Stoczek Łukowski za 2020 rok.
Podjęcie uchwały Nr XXVIII/181/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta za 2020 r.
Podjęcie uchwały Nr XXVIII/182/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za 2020 rok.
Podjęcie uchwały Nr XXVIII/183/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Podjęcie uchwały Nr XXVIII/184/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta Stoczek Łukowski.
Informacja dotycząca ochrony zdrowia w mieście Stoczek Łukowski.
Informacja dotycząca organizowanych imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

                                        
                                                                           Przewodniczący Rady Miasta
                                                                            /-/ Krzysztof Szczepańczyk

 

 

Z uwagi na panujący stan epidemiczny obrady odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 

Data opublikowania: 07:40, 18 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności