Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

w  2019 r.

 

Informacje ogólne

W 2019 r. mieszkańcy powiatu łukowskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną
(na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie (w Łukowie lub Adamowie) 
oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Stoczku Łukowskim, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera harmonogram.

 

Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

   Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;  
wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowoadministracyjnym lub sądowym;
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

   ! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

    Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające
do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach
lub spoczywających na niej obowiązkach;
wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

   !  W 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie obejmują nieodpłatnej mediacji.

 

Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Obowiązki informacyjne prawnika

W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być  rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on  wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości  uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście  sporządzonej przez Starostę Łukowskiego, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne,  psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń  społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy  w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

! Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi  przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łukowskiego.

 

Harmonogram Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej na terenie Powiatu Łukowskiego w 2019 roku do pobrania

 

Wykaz jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Specjalistycznego – do pobrania

Data opublikowania: 09:12, 9 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności